• TU LAW E-Magazine Issue 18

  TU LAW E-Newsletter No.8 has been released พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทา...

  อ่านต่อ

  09/07/2567
 • พบกับความรู้ทางกฎหมายหลากหลายและเข้าใจง่าย ชุดที่ 78

  หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือบุคคลจะต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectively...

  อ่านต่อ

  05/07/2567
 • ใหม่ สินค้าของที่ระลึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2567

  ศิษย์เก่าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดังนี้...

  อ่านต่อ

  01/07/2567
 • TU LAW E-Magazine Issue 1 Year 1 “EYES ON ELECTION”

 • [Update Legal Issues] กัญชากับงานสาธารณสุข

  “กัญชา ยาดี หรือผีร้าย” ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นตามประโยคดังกล่าว เป็นปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอันเนื่องมาจากการที่มีประกา...

  อ่านต่อ

  18/10/2565
 • ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนนิติธรรมพัฒน์ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างดี คณะนิติศาสตร์ขอถือโอกา...

  อ่านต่อ

  08/09/2565
 • ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และผู้แทน

  “นิติบุคคล” เกิดมีขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยแต่เดิมเรียกว่า “บุคคลนิติสมมุติ” ซึ่ง   นิติบุคคลเหล่านี้มีสิทธิแ...

  อ่านต่อ

  07/09/2565
 • 88th ANNIVERSARY OF TU LAW : TU LAW FOR ALL การเดินทางของคณะนิติศาสตร์และของขวัญแสนพิเศษ

  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการครบรอบ 88 ปีที่คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางเคียงข้างประชาชนมา...

  อ่านต่อ

  20/07/2565
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (https://alumni.law.tu.ac.th/)

  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ...

  อ่านต่อ

  10/06/2565
 • ทำความรู้จักกับโครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา ศูนย์ Law TU Health & Wellness คณะนิติศาสตร์

  ศูนย์ Law TU Health & Wellness คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา...

  อ่านต่อ

  28/04/2565
 • รู้จักกับรายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ที่ใครๆก็เข้าใจได้ โดยศูนย์นิติศาสตร์

  Law To U By TU LAW Centre รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

  อ่านต่อ

  19/04/2565
 • The Next Normal ก้าวสู่ “ชีวิตวิถีถัดไป” หลังโควิด-19

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศไท...

  อ่านต่อ

  19/04/2565
 • Gender Equality : A Slogan in Search of a Definition

  นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” (Gender Equality) ถูกให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายและ...

  อ่านต่อ

  14/12/2564
 • บทบาทของคณะนิติศาสตร์ในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ โดย อาจารย์ ดร.พนัญญา

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยึดมั่นในคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และเสรีภาพมาอย่าง...

  อ่านต่อ

  28/10/2564
 • หลักสูตร Med TU Plus ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ

  รศ. นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. และ รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  อ่านต่อ

  11/10/2564
 • ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจสุขภาพและโรงพยาบาล

  ธรรมศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา “กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ” และ...

  อ่านต่อ

  27/09/2564
 • ธรรมศาสตร์แห่งความยั่งยืน: TU’s SDGs Hotspots

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับและนำเอาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาต่อยอดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันได...

  อ่านต่อ

  24/09/2564
 • World Oceans Day, Seaspiracy, and Thailand

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลกับข้อกล่าวหาที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ก่อมลพิษประเภทขยะพลาสติกในทะเลรายใหญ่ของโลก โดบ ผศ.ดร.นพ...

  อ่านต่อ

  08/09/2564
 • จากโมเดลป่าปลอดคนสู่กฎหมายที่สร้างความขัดแย้ง

  จากกรณีที่กระแสสังคมในโลกออนไลน์ตื่นตัว ติดแฮชแท็ก #saveบางกลอย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ที่...

  อ่านต่อ

  31/07/2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ที่ได้รับเลือกให้เป็น ภาคีสมาชิก (associate member)

  ของ International Academy of Comparative Law (ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ)

  อ่านต่อ

  20/07/2564
 • คำประกาศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคุกคามและล่วงเกินทางเพศ

  เพื่อเป็นการยืนยันถึงสิทธิของทุกคนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคามและล่วงเกิน...

  อ่านต่อ

  19/07/2564
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ

  ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute: TAI)...

  อ่านต่อ

  20/06/2564
 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ & แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ

  เรียนรู้คำศัพท์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ...

  อ่านต่อ

  15/06/2564
 • ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ...

  อ่านต่อ

  01/06/2564
 • ประกาศคุณค่าและนโยบายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการยอมรับความหลากหลายทางเพศ

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยึดมั่นในคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันด้วยค...

  อ่านต่อ

  01/06/2564
 • ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายมหาชน” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันท...

  อ่านต่อ

  31/05/2564
 • ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดัม รีคี (Adam Reekie)

  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “นิติศาสตร์” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564...

  อ่านต่อ

  26/04/2564
 • ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร (https://www.law.tu.ac.th/teacher/pathaichit-eagjariyakorn/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “อุปนายกราชบัณฑิตยสภา” ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564...

  อ่านต่อ

  12/04/2564
 • วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

  อ่านต่อ

  05/04/2564
 • Sustainable Development Goals กับการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการศึกษาเพื่อความยุติธรรม (SDG 16) ของคณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาตินั้น ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ซึ่งร...

  อ่านต่อ

  01/04/2564
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์แสดงความยินดีแก่นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ นื่องในโอกาศมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์พิเศษ”

  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน (กลางในภาพ) คณบดี ร่วมด้วยศ.(พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสัน (ซ้ายในภาพ) น...

  อ่านต่อ

  15/03/2564
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบประธานศาลฎีกา เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีและผู้อำนวยการบัณศึกษา คณะนิติศาสตร์...

  อ่านต่อ

  04/03/2564
 • กิจกรรมการแข่งขันว่าความศาลจำลอง Phillip C.Jessup 2021 รอบกระชับมิตรระดับประเทศ

  ทีมตัวแทนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการเข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลอง Phillip C.Jess...

  อ่านต่อ

  03/03/2564
 • การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง

  รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงาน...

  อ่านต่อ

  08/12/2563
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลป...

  อ่านต่อ

  03/12/2563
 • Baker McKenzie (Thailand) มอบเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณวินท์ ภักดีจิตต์ Managing Partner คุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner และคุณสุเมธ ออศิริวิ...

  อ่านต่อ

  17/11/2563
 • นักศึกษามอบโล่รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่คณะนิติศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวีรภัทร พรหมฤทธิ์ นายเขมทัต ปิ่นชูทอง นายชญานนท์ แสงอ่วม นักศึกษาชั้นปีที...

  อ่านต่อ

  16/11/2563
 • นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัลข้อเขียนดีเด่นจากการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย ประจำปี ค.ศ.2020

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกอบด้วย นางสาวดาวอนงค์ พงษ์ขาว (ชั้นปีที่ 4) นายนนทวัตน์ แสนหา...

  อ่านต่อ

  13/11/2563
 • นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย ประจำปี ค.ศ.2020

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วยนางสาว มิลันดา พยุงวัฒนา นางสาว ญาณิศา กัน...

  อ่านต่อ

  13/11/2563
 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าหารือและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิ...

  อ่านต่อ

  09/11/2563
 • การแข่งขัน IHL Role Play Competition 2020

  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน IHL Role Play Competition 2020...

  อ่านต่อ

  10/10/2563
 • การปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา

  ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอ...

  อ่านต่อ

  09/10/2563
 • เสวนาวิชาการหัวข้อ “Some Theoretical Aspects of Sources of Obligation: Perspectives from Thai and German Law”

  ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “Some Theoretical A...

  อ่านต่อ

  23/09/2563
 • โครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

  ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (LeTEC) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE : ...

  อ่านต่อ

  19/09/2563
 • กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

  คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 โดยในวันศุกร์ที...

  อ่านต่อ

  18/09/2563
 • เสวนาวิชาการ “ความจำเป็นในการฆ่า : สละส่วนน้อยเพื่อส่วนมาก”

  กลุ่มนิติวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ความจำเป็นในก...

  อ่านต่อ

  18/09/2563
 • งานสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 130 ปี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

  ศูนย์กฎหมายนิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ จัดงานสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 130 ปี...

  อ่านต่อ

  14/09/2563
 • ตัวแทนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท...

  อ่านต่อ

  15/05/2563
 • อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี

  อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวัดผลออนไลน์แก่...

  อ่านต่อ

  24/04/2563
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Visiting Professor

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Visiting Professor ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National Univer...

  อ่านต่อ

  20/04/2563
 • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก้าวต่อไปของคณะนิติศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เรื่อยมา...

  อ่านต่อ

  06/01/2565
 • TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 1 “THE GREAT CHANGE”

  ในอดีตบทบาทของนักกฎหมายมีส่วนช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ได้อย่างไร? ความคาดหวังจากภาคธุรกิจของประเทศไทยต...

  อ่านต่อ

  05/07/2566
 • 𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของคณะที่น่าสนใจ

  𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับ...

  อ่านต่อ

  05/07/2566
 • TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 2!

  มาแล้วกับ TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 2! ร่วมเฉลิมฉลองในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month)...

  อ่านต่อ

  03/07/2567
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนมิถุนายน

  𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนมิถุนายน โดยในเดือนนี้พบกั...

  อ่านต่อ

  28/06/2566