Documents & Publications

เอกสารสำหรับประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ “Alumni E-Mail” หรือชื่อเต็มคือ TU Law Alumni E-mail
ซึ่งเป็นอีเมลที่ประชาคมศิษย์เก่าฯ เผยแพร่แก่ศิษย์เก่ารายเดือน “E-Newsletter” หรือชื่อเต็มคือ Thammasat Law Alumni E-Newsletter
ซึ่งเป็นจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาคมศิษย์เก่าฯ เผยแพร่แก่ศิษย์เก่าทุก 3 เดือน “รายงานประจำปี” ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การจัดการศึกษา งานบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิษย์เก่า เป็นต้น
“ผลงานทางวิชาการ” ประกอบด้วยงานวิจัย ตำรา และวารสาร และ “เอกสารอื่น ๆ” ที่เกี่ยวข้องและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์