เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับคณะและประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

เกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2477 ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น โดยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 27 เดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2477 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ปีพุทธศักราช 2476 ซึ่งทำให้มีการโอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนทรัพย์สินและงบประมาณทั้งหมดของคณะดังกล่าวมาขึ้นต่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยหลักการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีเพียงหลักสูตรเดียว คือหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตซึ่งเน้นสอนวิชากฎหมาย โดยสอนควบคู่กับวิชาทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม ปีพุทธศักกราช 2492 หลังจากเหตุการณ์กบฏวังหลวง รัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอ 2 ประการให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการ ได้แก่ ข้อ 1 ให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย โดยขอให้ตัดคำว่า “การเมือง” ออก ข้อ 2 ให้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นคณะต่างๆ ข้อเสนอได้รับการตอบรับ โดยในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยนั้นใช้เวลาดำเนินการอยู่ 3 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (University of Moral and Political Science) จึงกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) เช่นทุกวันนี้ สำหรับข้อเสนอที่ให้มีการดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นคณะต่างๆ นั้นก็ได้รับการตอบสนองเช่นเดียวกัน ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน ปีพุทธพุทธศักราช 2492 ผู้บริหารได้ออกประกาศกำหนดให้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะได้แก่ 1) คณะนิติศาสตร์ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 3) คณะรัฐศาสตร์ และ 4) คณะเศรษฐศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่าคณะนิติศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2492 เป็นต้นมา

เกี่ยวกับประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2562 ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์และระดมทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางในดำเนินงานต่างๆ เช่น การจัดทำข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์รุ่นต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ และได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิษย์เก่า รวมทั้งข่าวสารงานวิจัย ผลงานวิชาการ การสัมมนาวิชาการ กิจกรรม และการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ ผ่านทางอีเมลรายเดือน รวมทั้งจุลสารอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ศิษย์เก่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศิษย์เก่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพนิติศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป