Alumni

88th ANNIVERSARY OF TU LAW : TU LAW FOR ALL การเดินทางของคณะนิติศาสตร์และของขวัญแสนพิเศษ

88th ANNIVERSARY OF TU LAW : TU LAW FOR ALL
การเดินทางของคณะนิติศาสตร์และของขวัญแสนพิเศษ

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการครบรอบ 88 ปีที่คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางเคียงข้างประชาชนมา เราจึงขอพาทุกท่านไปย้อนดูการก้าวเดินครั้งสำคัญของคณะนิติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นตลอด 88 ปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการมอบความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริการสังคม

การมอบความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยความมุ่งมั่น

          การเดินทางเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง บริเวณท่าพระจันทร์ ในขณะนั้นการเรียนการสอนมีเพียงหลักสูตรเดียวคือหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเน้นการสอนวิชากฎหมายโดยสอนควบคู่ไปกับวิชาทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2492 หลังจากเหตุการณ์กบฏวังหลวง รัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโดยขอให้ตัดคำว่า “การเมือง” ออก และให้จัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นคณะ ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 จึงได้มีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สำหรับการก้าวเดินของคณะนิติศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้น ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2526 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ขยายการศึกษาไปรังสิต มีการก่อสร้างอาคาร  และในปีการศึกษา 2529 ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์เรียนวิชาพื้นฐานร่วมกันกับคณะอื่นเป็นเวลา 1 ปี ณ ศูนย์รังสิต  ในปีการศึกษา 2545 ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ศึกษา ณ ศูนย์รังสิต  และในปีการศึกษา 2549 ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดศึกษา ณ ศูนย์รังสิต ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังภาคเหนือ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในปี พ.ศ. 2546 โดยในช่วงแรกได้เปิดสอนทางด้านกฎหมายแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นมาแล้ว หรือที่เรียกว่า “ภาคบัณฑิต” (ต่อมาได้มีการยกเลิกไป) และในปีการศึกษา 2552 ได้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรและคณาจารย์ชุดเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปิด ณ ศูนย์รังสิต จากนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา คณะนิติศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และเพิ่มสาขากฎหมายเฉพาะทางขึ้นอีก 1 สาขา คือ “สาขากฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Law and Sustainable Development)” โดยมุ่งหวังที่จะสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และคอยแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เกิดขึ้น

              คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกและได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  การก้าวเดินครั้งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาคือการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคณะนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552 คณะนิติศาสตร์ได้เปิดสอนกฎหมายหลักสูตรภาษาอังกฤษครั้งแรก คือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท  และในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดสอนกฎหมายหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี การเปิดสอนกฎหมายหลักสูตรภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะด้านกฎหมายธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านกฎหมาย   

นอกจากการก้าวเดินเพื่อมอบความรู้ทางด้านกฎหมายแก่นักศึกษาแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดตั้งศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Training and Consultancy Center) หรือที่มีชื่อย่อว่า “LeTEC” เพื่อมอบความรู้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ โดย LeTEC ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ จัดโครงการอบรมตามความต้องการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินงานของ LeTEC ก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสู่สังคมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ในการก้าวเดินแต่ละก้าวเพื่อมอบความรู้ทางด้านกฎหมายนั้น คณะนิติศาสตร์ก้าวเดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้สนับสนุนการทำวิจัยผ่านการให้
ทุนสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างงานวิจัยเสริมหลักสูตร การสนับสนุนนี้ช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ให้ก้าวหน้า ส่วนในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีแหล่งค้นหาความรู้ทางกฎหมายที่มีคุณภาพ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา คณะนิติศาสตร์ได้ส่งตำราในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่หรือจัดทำไฟล์เสียงก่อนเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น ส่งผลให้นักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คณะนิติศาสตร์ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้เรื่อยมาเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 คณะนิติศาสตร์ได้ใช้โปรแกรม Cisco Webex ซึ่งมีความเสถียรและรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลง คณะนิติศาสตร์ได้ทำห้องเรียน Smart Classroom โดยให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเรียนในห้องเรียน ในแต่ละวันผู้เรียนครึ่งหนึ่งของคลาสเรียนจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนและอีกครึ่งหนึ่งจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ ห้องเรียน Smart Classroom นี้จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนที่เรียนผ่านระบบออนไลน์รู้สึกเสมือนเรียนในห้องพร้อมกับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในห้องเรียน มีกล้องที่มีคุณสมบัติติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สอนแบบอัตโนมัติ และมีระบบเสียงคุณภาพที่ดี

การบริการสังคมด้วยหัวใจ

คณะนิติศาสตร์ได้สนับสนุนการทำเพื่อสังคมมาเนิ่นนาน เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการมอบความรู้ทางด้านกฎหมายจึงได้นำความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการสังคม ก้าวสำคัญคือคณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ใน พ.ศ. 2521 (เดิมเป็นโครงการที่นักศึกษาในนามชมรม “นิติศึกษา” จัดขึ้น แต่ถูกยกเลิกไปหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) ในระยะแรกของการจัดตั้งโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมวิชาชีพของคณะนิติศาสตร์ได้ดูแลโครงการนี้ ต่อมาในปีเดียวกันกับปีที่จัดตั้งโครงการ คณะนิติศาสตร์เห็นว่าควรมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบงานด้านบริการสังคมให้เป็นกิจจะลักษณะ จึงได้จัดตั้งศูนย์นิติศาสตร์ขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าวรวมทั้งดูแลโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ การดำเนินงานเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายของศูนย์นิติศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก

อีกก้าวสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ คณะนิติศาสตร์ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายรวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่สังคมผ่านการจัดทำวารสารทางวิชาการและการจัดงานวิชาการ โดยคณะนิติศาสตร์ได้จัดทำวารสารทางวิชาการ ได้แก่ วารสารนิติศาสตร์ วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ และวารสาร Thammasat Business Law Journal ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายและผู้ที่สนใจมีแหล่งในการค้นหาความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น คณะนิติศาสตร์ยังได้เผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดงานวิชาการจำนวนมากโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาวิชาการ งานเสวนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน  ก่อให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ประกอบการศึกษาและการปฏิบัติงาน

ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น คณะนิติศาสตร์ยังคงก้าวเดินเคียงข้างประชาชน โดยได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการให้คำปรึกษาผ่าน inbox ทางเพจ tulawcovid19 และผ่านอีเมล tulawcovid19@gmail.com อีกภารกิจที่สำคัญของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสคือ การเผยแพร่ความรู้ในประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในทางกฎหมายของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะนิติศาสตร์จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง พัฒนาคณะอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการมอบความรู้ทางกฎหมายและการบริการสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และเพื่อพร้อมคอยอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอโดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤติ สุดท้ายนี้ คณะนิติศาสตร์ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมเดินทางไปด้วยกันผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะนิติศาสตร์ เพื่อมอบของขวัญสุดแสนพิเศษแก่สังคมไทย


20 กรกฎาคม 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

กิจกรรม Workshop “Train The Trainer”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม Workshop “Train The Trainer” ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.... อ่านต่อ

Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า คุณอัญมณี ยิ้มสอาด

“ดิฉันเคยได้สัมผัสคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งแรกจากการมาเข้าค่าย Pre-camp 4 ตอนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนนั... อ่านต่อ

Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า ดร.เสรี นนทสูติ (รุ่น 2533)

“ในปี พ.ศ.2565 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 88 ปี ถือเป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่ต... อ่านต่อ