เริ่มต้นการสนับสนุน

ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนคณะ
โดยการเป็นอาสาสมัครให้คณะ หรือเริ่มต้นบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

โครงการที่ต้องการสนับสนุน

บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

สามารถบริจาคโดยระบุความประสงค์ของท่านได้

บริจาค
บริจาคเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์ อันจะเป็นการสร้างโอกาส และความเสมอภาคด้านการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียน จนสําเร็จและเป็นบัณฑิตทีมีศักยภาพ

บริจาค
บริจาคสำหรับสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา

บริจาค
บริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และหนังสือตำราสำหรับการเรียนการสอน

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

ร่วมสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และหนังสือตำราสำหรับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญช่วยให้นักศึกษาเกิดสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริจาค
บริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารและห้องเรียนของคณะนิติศาสตร์

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงอาคารและห้องเรียนของคณะนิติศาสตร์

บริจาค
บริจาคเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะนิติศาสตร์

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

คณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่รับรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ทางวิชาการและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

บริจาค
บริจาคสำหรับเป็นทุนศึกษาต่อสำหรับคณาจารย์

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อให้แก่คณาจารย์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของคณาจารย์ กลับมาปฏิบัติงานต่อไป

บริจาค
บริจาคเป็นทุนสำหรับส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษาความรู้ภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

บริจาค
บริจาคโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กําหนด

บริจาคโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

บริจาค