87th ANNIVERSARY OF TU LAW

Alumni Community

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนคณะ
โดยการเป็นอาสาสมัครให้คณะ หรือเริ่มต้นบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

สนับสนุนคณะ
เข้าสู่ระบบสําหรับสมาชิกศิษย์เก่า

Cover Story Highlight

Alumni News

Alumni

การมอบทุนการศึกษา (ทุนปทุม สิงหะ) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา...

อ่านต่อ

Alumni

ศิษย์เก่าแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์...

อ่านต่อ

Alumni

ศิษย์เก่าต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาโทและเอกสาขากฎหมายภาษี

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...

อ่านต่อ

On Campus News

Alumni

Baker McKenzie (Thailand) มอบเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณวินท์ ภักดีจิตต์ Managing Partner คุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner และคุณสุเมธ ออศิริวิ...

อ่านต่อ

Alumni

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลป...

อ่านต่อ

Alumni

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง

รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงาน...

อ่านต่อ