Alumni

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565

คณะกรรมการชมรมเพื่อนโดมได้จัดทำรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เพื่อยกย่องเกียรติประวัติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์

3. มีความประพฤติดี ไม่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนควรค่าแก่การยกย่องและถือเป็นแบบอย่างต่อสังคม

4. เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5. มีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ยึดมั่นและยืนหยัดในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม

6. มีผลงานและการแสดงออกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย

7. คุณสมบัติอื่นตามที่คณะการการสรรหากำหนด (สามารถดูระเบียบชมรมเพื่อนโดมว่าด้วยรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และ fact sheet รางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ประจำปีได้ทาง https://bit.ly/3yvfp3d)

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในนามคณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. สามารถส่งรายชื่อผ่านทาง Google Form เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ใช้ในการคัดเลือก และเสนอรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ในนามคณะนิติศาสตร์ สามารถส่งรายชื่อได้ทาง https://forms.gle/mnNqw6z6DRzWpG4g7 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

2. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในนามบุคคล ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รวมทั้งศิษย์เก่า มธ. คณะอื่น ๆ สามารถส่งรายชื่อผ่านการกรอกแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูช่องทางการส่งแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3kW6iR7 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 


10 พฤษภาคม 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ