Alumni

วิศวกรก็เรียนกฎหมายได้?

 

 

คุณเพชรมงคล มายูร
วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ความรู้ด้านกฎหมายสามารถประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร เป็นคำถามที่ท้าทายหลังจากที่ผมสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากลักษณะการทำงานที่ต้องอาศัยความรู้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในความเป็นจริง งานบางส่วนจะต้องมีการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หรือพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร มาใช้เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข

ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และรับราชการตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้โอนมาสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

ด้วยลักษณะงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับภาคเอกชนในการควบคุมการประกอบกิจการไม่ให้ส่งผลกระทบหรือก่อให้ก่อเหตุเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชนมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา รวมทั้งกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานคือ กฎหมายปกครอง เนื่องจากเครื่องมือในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อควบคุมให้โรงงานปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งหากเข้าใจหลักการดังกล่าวจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับมลพิษต่าง ๆ จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทำให้เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงเทคนิควิศวกรรมและข้อกฎหมายเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

การสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้ผมมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเมื่อเรารู้หลักการตีความกฎหมายแล้วจะสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้แม่นยำมากขึ้น

 

 

ต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งให้กับผม และขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นที่หลากอายุ หลายประสบการณ์ ที่ช่วยเติมเต็มมุมมองทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน สุดท้ายนี้ ฝากเชิญชวนรุ่นน้องที่มีความสนใจอยากศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้

"ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาด้านใดมาก่อน ‘หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต’
เป็นคำตอบที่สามารถเติมเต็มความรู้ทางด้านกฎหมายและช่วยเพิ่มมุมมองในการทำงานให้กว้างขึ้นให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนครับ"


13 มิถุนายน 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ